Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


 1. Warunkiem rejestracji i przystąpienia do szkolenia jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz Polityką Prywatności. Niezapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz Polityką Prywatności uniemożliwia skorzystanie ze szkoleń na platformie www.znamBHP.pl. Rejestracja i przystąpienie do szkolenia na platformie www.znamBHP.pl jest domyślną formą potwierdzającą zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną i Polityką Prywatności.
 2. Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z przeprowadzanym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na podstawie zgody lub zawarcia umowy o świadczeniu usług (art. 6, ust. 1, pkt. a i b, RODO).
 3. Przetwarzamy Twoje dane w celu i zakresie określonym przez Administratora Danych.
 4. Przetwarzamy dane osobowe tj.: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, data i miejsce urodzenia, a w przypadku szkoleń on-line: imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, adres e-mail, zajmowane stanowisko.
 5. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przeniesienia Twoich danych oraz uzyskania kopii danych.
 6. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezawarcie umowy szkoleniowej lub niewystawienie zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 8. Dane będą przechowywane przez okres ważności szkolenia lub wskazany przepisami okres.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że korzystając ze szkoleń bhp on-line korzystasz z platformy e-learningowej www.znamBHP.pl., co jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności www.znamBHP.pl.

Polityka prywatności www.znamBHP.pl

Właściciel serwisu internetowego www.znambhp.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z formularzy rejestracyjnych dostępnych w serwisie (dalej „Serwis”). Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku i Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) i (art.32 RODO) Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o. sprawuje kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o. informuje o następujących zasadach dotyczących prywatności:


 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Centrum Szkoleń Sela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (adres: Św. Kingi 5a, 65-215 Zielona Góra) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565203 będąca właścicielem i administratorem Serwisu (w niniejszej Polityce Prywatności określana jako („Centrum Szkoleń”).
 2. Osoba dokonująca rejestracji w Serwisie proszona jest o podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, a także danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 3. Osoba chcąca skorzystać ze szkoleń i innych usług oferowanych przez Centrum Szkoleń jest proszona o podanie danych osobowych uczestników szkolenia, jeśli nie są to osoby już zarejestrowane w Serwisie.
 4. Jeśli osoba dokonująca rejestracji w Serwisie postępuje tak w wykonaniu obowiązków ze stosunku pracy (tj. wykonuje polecenie od pracodawcy, aby zarejestrowała się w Serwisie i odbyła szkolenie za jego pośrednictwem), uważa się, że pomiędzy Centrum Szkoleń i pracodawcą wydającym takie polecenie dochodzi do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych pracownika do przetwarzania. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje wszystkie dane niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP. Dane osobowe zostają powierzone w celu realizacji usługi za pośrednictwem Serwisu, wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP, a także w celu prowadzenia przez Centrum Szkoleń wymaganej prawem dokumentacji związanej ze szkoleniem z zakresu BHP.
 5. Osoba, która odbyła za pośrednictwem Serwisu szkolenie, jest proszona o podanie danych, wymaganych prawem przy wystawianiu zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP (data i miejsce urodzenia, stanowisko pracy, adres poczty e-mail).
 6. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na podstawie zgody samych osób, których te dane dotyczą lub na podstawie zawartej z pracodawcą osoby dokonującej rejestracji w Serwisie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Centrum Szkoleń jest dobrowolne, niemniej jednak podanie danych określonych we właściwych formularzach rejestracji jest warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie i skorzystania z usług oferowanych za jego pośrednictwem, a także otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP.
 8. Dane osobowe zbierane w Serwisie będą wykorzystywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, do celów księgowych, do kontaktowania się z użytkownikami oraz do pozostałych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Centrum Szkoleń, jak też w innych prawnie uzasadnionych celach w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe podawane w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane te mogą być udostępnianie Raiffeisen Bank Polska S.A., Piękna 20, 00–549 Warszawa w celu obsługi płatności za usługi świadczone w Serwisie.
 10. Centrum Szkoleń nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i przechowywania na okres ważności szkolenia, a następnie zostaną usunięte.
 12. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Centrum Szkoleń, w szczególności zaś prawo do:
  a) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  b) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem;
  c) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem.
  W powyższych celach prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [konsultanci@znambhp.pl], bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1 Polityki Prywatności.
 13. Za zgodą danej osoby, na podany przez nią adres poczty elektronicznej mogą być wysyłane informacje handlowe (np. informacje o promocjach, informacje o nowych szkoleniach oferowanych za pośrednictwem Serwisu, życzenia świąteczne itp.). Za informacje handlowe nie są natomiast uważane (a zatem nie jest wymagana zgoda na ich otrzymywanie) informacje techniczne i prawne dotyczące Serwisu (np. o zmianie regulaminu lub o wymogach technicznych, które powinien spełniać system informatyczny dla skorzystania z usług Serwisu) oraz inne informacje, których przekazanie użytkownikowi Serwisu jest wymagane przepisami prawa.
 14. Centrum Szkoleń może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Zielona Góra, aktualizacja z dnia 24.05.2018r.